โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 เรื่อง แนวทางการพัฒนาบริ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 22
กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 55
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 32
กิจกรรมการจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning ....
สำนักหอสมุดกลาง
 29
กิจกรรมเทคนิคการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Ex ....
สำนักหอสมุดกลาง
 34
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ก ....
สำนักหอสมุดกลาง
 26
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง การทบทวนแน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 39
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 33
กิจกรรม แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 19
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 32
หน้า ...12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  1/29