โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
กิจกรรมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 342
กิจกรรมการแจ้งผลประเมินคุณภาพการศึกษา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 342
กิจกรรมการจัดประชาพิจารณ์การประเมินตนเอง (SAR) ....
สำนักหอสมุดกลาง
 342
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน หัวข้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
กิจกรรมการจัด Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 346
โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร กิจกรรมที่ 1 การ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 347
โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร กิจกรรมที่ 1การว ....
คณะวิทยาศาสตร์
 342
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ในหัวข้อ ความปล ....
คณะวิทยาศาสตร์
 348
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ....
คณะวิทยาศาสตร์
 342
กิจกรรม สะอาดกาย สะอาดใจ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 348
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 910 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  9/29