โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
กิจกรรมการสัมมนาประจำปี 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 31
กิจกรรม แนวปฏิบัติในการดำเนินงานหนังสือบริจาค ครั้ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 28
กิจกรรม ประดิษฐ์คุณช้างจับมือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 26
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 18
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ พิพิธภัณฑ์เหร ....
สำนักหอสมุดกลาง
 25
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 31
กิจกรรมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานหนังสือบริจาค ประจำ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 20
กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ห ....
สำนักหอสมุดกลาง
 33
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เร ....
สำนักหอสมุดกลาง
 33
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 29
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  2/29