โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 30
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 19
โครงการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 24
โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 23
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักหอสมุดกลาง ประจำ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 24
กิจกรรม BOOKFAIR@ Central Library 2017 ประจำปีงบปร ....
สำนักหอสมุดกลาง
 33
การใช้ฐานข้อมูล SAGE Premier ประจำปีงบประมาณ 256 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 23
การใช้โปรแกรม Endnote X8 ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 24
โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 33
โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 39
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  6/29