โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักหอสมุดกลาง ประจำ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 35
โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 32
โครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 28
กิจกรรม BOOKFAIR@ Central Library 2018 ประจำปีงบป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 40
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ บริเวณมณฑลพิธ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 40
กิจกรรม เปิดประตูบ้าน @OKLIB ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 23
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 41
โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประจำปีงบประมา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 69
รายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 18
กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 36
หน้า ...Previous |1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  3/29