โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 20
กิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 20
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรม ....
สำนักหอสมุดกลาง
 21
กิจกรรมจัดทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (Big Cleaning Day ....
สำนักหอสมุดกลาง
 17
กิจกรรมการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 3 ประ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 21
กิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 23
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 19
กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 สำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ก ....
สำนักหอสมุดกลาง
 32
กิจกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก หมวดค ....
สำนักหอสมุดกลาง
 18
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 62
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  4/29