โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักหอ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 16
กิจกรรมการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 2 ประจำป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 37
กิจกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก หมวดค ....
สำนักหอสมุดกลาง
 27
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ พิพิธภัณฑ์ชาว ....
สำนักหอสมุดกลาง
 19
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและส ....
สำนักหอสมุดกลาง
 20
กิจกรรมประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 44
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคตของพระบ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 14
กิจกรรม การสอนทักษะการใช้ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 26
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง การสืบค้นทรัพย ....
สำนักหอสมุดกลาง
 20
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุค ....
สำนักหอสมุดกลาง
 16
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  5/29