โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 28
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 27
โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร กิจกรรมที่ 2 การ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 38
โครงการ Big cleaning day ....
คณะวิทยาศาสตร์
 31
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 18
SCI06_02_01โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากร สายสน ....
คณะวิทยาศาสตร์
 28
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 39
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลาก ....
คณะวิทยาศาสตร์
 28
กิจกรรมธรรมะในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 20
โครงการทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของสำนักหอสมุด ....
สำนักหอสมุดกลาง
 25
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  7/29