โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการข ....
สำนักหอสมุดกลาง
 37
กิจกรรมการจัด Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ....
สำนักหอสมุดกลาง
 25
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิท ....
สำนักหอสมุดกลาง
 26
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง อนุรักษ์พลังงานในอาคา ....
สำนักหอสมุดกลาง
 37
กิจกรรมการจัด Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 หอสมุด ม ....
สำนักหอสมุดกลาง
 24
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดทำแผนและตัวบ่งชี ....
สำนักหอสมุดกลาง
 28
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ค่านิยมองค์กร : WE ....
สำนักหอสมุดกลาง
 33
การสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการทำ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 69
กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ....
สำนักหอสมุดกลาง
 31
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ โครงการป่าใ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 47
หน้า ...First Previous |1011 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  10/29