โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 283 รายการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตัวชี้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 28
SCI01_03_03โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิส ....
คณะวิทยาศาสตร์
 25
SCI01_03_03โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิส ....
คณะวิทยาศาสตร์
 26
กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ปร ....
สำนักหอสมุดกลาง
 18
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 17
โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร CompTIA A ....
คณะวิทยาศาสตร์
 66
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์กิจ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 25
โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา ....
คณะวิทยาศาสตร์
 22
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาผลการปรับปรุงหลักส ....
คณะวิทยาศาสตร์
 23
โครงการปฎิบัติการ 5 ส ภาควิชาคณิตศาสตร์ Big Cleani ....
คณะวิทยาศาสตร์
 22
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 89 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  8/29