ประกาศ :: งานบุคคล ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 78 รายการ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 พ.ศ.2554... 552
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจรับทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2553... 572
ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างแลสัญญาค้ำประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553... 557
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประมหาวิทยาลัยศรี... 563
ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552... 566
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการจ้างและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545... 570
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การทำสัญญาจ้าง และการประเมินผลการ... 588
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษี... 567
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์... 535
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553... 551
หน้า ...Previous |1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  3/8 

ประกาศ :: งานบุคคล ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา