ประกาศ :: งานบุคคล ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 78 รายการ
ประกาศ เรื่อง การวิเคราะห์ ประเมินค่างานและการแต่งตั้งบุคคลในการเปลี่ยนตำแหน่ง พ.ศ.2552... 741
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.... 1234
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ.2551... 884
ประกาศ เรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.254... 903
ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ พ.ศ.2545... 734
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงาน วันหยุดประจำปี หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงา... 1433
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545... 1870
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตร... 1372
ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำห... 809
ประกาศ เรื่อง เงินเดือนการจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัย ปรับตามมติคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2550 พ.ศ... 1552
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  7/8 

ประกาศ :: งานบุคคล ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา