ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การทำสัญญาจ้าง และการประเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 พ.ศ.2553
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 5838
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การทำสัญญาจ้าง และการประเมินผลการการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553
  ประกาศ ณ วันที่:: 8/11/2010
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 7/23/2010         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ    ตำแหน่ง ::อธิการบดี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :