ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ.2554
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 8666
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
ผลการเลือกตั้งกรรมการกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2554
  ประกาศ ณ วันที่:: 5/19/2011
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 5/20/2011         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 5/19/2013
  ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ     ตำแหน่ง ::อธิการบดี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต:: นิสิตระดับปริญญาตรี,นิสิตระดับปริญญาโท,ประกาศนียบัตรบัณฑิต,นิสิตระดับปริญญาเอก,
 บุคคลทั่วไป:: บุคคลทั่วไป,
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :