ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานรายวัน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2554(ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลังและพัสดุ) พ.ศ.2554
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 8884
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานรายวัน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2554(ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลังและพัสดุ) พ.ศ. 2554
  ประกาศ ณ วันที่:: 6/9/2011
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 6/9/2011         วันที่สิ้นสุดการใช้:: 7/8/2011
  ผู้ลงนาม :: ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร    ตำแหน่ง ::คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร::
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :