ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการจ้างและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 6728
เอกสารทางราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการจ้างและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
  ประกาศ ณ วันที่:: 10/4/2002
  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ :: 10/4/2002         วันที่สิ้นสุดการใช้::
  ผู้ลงนาม :: รองศาสตราจารย์สุมณฑา    ตำแหน่ง ::อธิการบดี
  มีผลใช้กับ ::
 บุคลากร:: ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานประจำ,พนักงานชั่วคราว,คณาจารย์,
 นิสิต::
 บุคคลทั่วไป::
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :