แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
แผนปฏิบัติการ

พบทั้งหมด 38 รายการ
แผนการดาเนินงาน การจัดการความรู้สานักคอมพิวเตอร์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 571
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหา ....
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 93
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวทยาลัยศรีนค ....
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 59
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 669
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 658
ปฏิทินการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 694
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารก ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 775
ปฏิทินการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 262
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 914
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 1276
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  2/4