แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ
แผนปฏิบัติการ

พบทั้งหมด 38 รายการ
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพือพัฒนาบุคลากร (พ.ศ 2553 ฉบับที่1) ....
สำนักงานอธิการบดี
 260
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 1130
แผนการดำเนินการการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ประ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 233
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 487
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานด้าน ICT เพื่อสนั ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 559
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 448
แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนั ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 908
แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนั ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 354
หน้า ...Previous |1 | 2 | 3 | 4 กำลังแสดงหน้าที่  4/4