แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1537
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2556
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/30/2013 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/30/2013
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ ::
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ