แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1715
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      
  ปีที่พิมพ์ :: 2557
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 11/26/2014 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 11/26/2014
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีที จึงต้องตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ