ระเบียบ :: งานบุคคล ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 35 รายการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543... 677
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สกอ พ.ศ.2548... 683
ระเบียบ ว่าด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.พ.อ. พ.ศ.2548... 561
ระเบียบสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเ... 618
ระเบียบสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545... 584
ระเบียบสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มประสบการณ์ พ.ศ.2545... 567
ระเบียบ ว่าด้วย เกณฑ์ขั้นต่ำของข้อหนดกำหนด (ฯลฯ) และการเทียบประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.25... 590
ระเบียบสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ... 593
ระเบียบสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร พ.ศ.2552... 588
ระเบียบสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544...
หน้า ...Previous |1 | 2 | 34 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  3/4 

ระเบียบ :: งานบุคคล ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา