ระเบียบ :: งานบุคคล ที่กำลังถูกใช้
พบทั้งหมด 35 รายการ
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วย บัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบ... 495
ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วย บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าลูกจ้างประจำ พ.ศ.2553... 497
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.... 975
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บำเหน็จลูกจ้าง (แบบที่ 8) พ.ศ.2552... 500
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชกา... 490
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย สำนักงานบริหารกิจการหอพัก พ.ศ.2545... 709
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการศึกษาบุตรบุคลากรจองมหาวิทยาลัย พ.ศ.254... 663
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การขอพรพะราชทานเหรียญดุษฎีมาล เข็มศิลปวิทยา พ.ศ.2... 492
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544... 676
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย... 678
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  2/4 

ระเบียบ :: งานบุคคล ที่ถูกยกเลิกใช้แล้ว
ไม่พบเอกสารที่กำลังค้นหา