โครงการ
การวิจัย

พบทั้งหมด 21 รายการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิจัยไม่ยากอย่างที ....
สำนักหอสมุดกลาง
 53
โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัย ปีงบประ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 42
โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์ : กิจก ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 159
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 176
โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์ : กิจก ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 263
โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบป ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 177
กิจกรรมเสวนา เรื่อง บทบาทห้องสมุดวิชาการในอนาคต : ....
สำนักหอสมุดกลาง
 226
โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัย ....
สำนักหอสมุดกลาง
 183
โครงการให้ความรู้เรื่องวิจัย: การพัฒนางานประจำสู่ง (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักหอสมุดกลาง
 121
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 272
หน้า ...Previous |1 | 23 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  2/3