รายงาน
เอกสารดำเนินการ

พบทั้งหมด 63 รายการ
แนวปฎิบัติที่ดีการจัดประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 71
แนวปฏิบัติที่ดีในการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบสารสนเ (พ.ศ 2555 ฉบับที่1) ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 55
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 111
รายงานประชุมที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการสำนักคอม ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 228
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 134
แผนการดำเนินการย่อยการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 419
แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ป ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 618
รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 403
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 443
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการเพื่อการพ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 234
หน้า ...Previous |1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | Next  กำลังแสดงหน้าที่  3/7