โครงการ
โครงการอื่นๆ

พบทั้งหมด 304 รายการ
การประกันคุณภาพ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
จัดทำแผนอัตรากำลัง ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 342
หน้า ...First Previous |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1819 | 20 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  18/31