โครงการ
บริการวิชาการ

พบทั้งหมด 209 รายการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 343
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กินอยู่อย่างไรให้ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 343
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ปลุกพลังบวกในตัวคุณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 345
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 344
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 349
โครงการ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 343
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา “คลื่นโ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 343
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารส ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 343
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เป็นเรื่อง สูงวัยใจสุข ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 343
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง ....
คณะวิทยาศาสตร์
 348
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  2/21