โครงการ
บริการวิชาการ

พบทั้งหมด 209 รายการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 42
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กินอยู่อย่างไรให้ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 35
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ปลุกพลังบวกในตัวคุณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 44
โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณ ....
สำนักหอสมุดกลาง
 35
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 48
โครงการ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 51
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา “คลื่นโ ....
คณะวิทยาศาสตร์
 48
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารส ....
สำนักคอมพิวเตอร์
 39
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เป็นเรื่อง สูงวัยใจสุข ป ....
สำนักหอสมุดกลาง
 39
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง ....
คณะวิทยาศาสตร์
 54
หน้า ...Previous |1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next Last กำลังแสดงหน้าที่  2/21