โครงการ
พัฒนาบุคลากร

พบทั้งหมด 8 รายการ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 283
โครงการพัฒนาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา อ ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 178
โครงการพัฒนาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา อ ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 158
โครงการอบรมวิธีการเผยแพร่บทความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 212
โครงการพัฒนาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ การจัดทำแ ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 423
โครงการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาขาวิช ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 483
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 209
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สำนักวิชาเศรษฐ ....
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 137