รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 3 : จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 960
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 3 : จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา      
  ปีที่พิมพ์ :: 2554
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 3/24/2011 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 3/24/2011
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: โครงการ Cyber Education Center ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 เมษายน 2554 เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ชนิดต่างๆ จากหน่วยงานและผู้สนใจมาดำเนินการแปลงให้เป็นสื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ผ่านระบบคิดดี ที่ มศว หรือระบบไซเบอร์ได้อย่างกว้างขวางต่อไป
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ