รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน ) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 939
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน )      
  ปีที่พิมพ์ :: 2554
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/10/2011 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/12/2011
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: คณะทำงาน ได้จัดทำรายงาน 2 เล่ม ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ 2.รายงานผลการดำเนินงานฉบับย่อ สำหรับขอบคุณหน่วยงาน/บริษัทผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ