โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 933
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี"      
  ปีที่พิมพ์ :: 2553
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 12/15/2010 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 12/15/2010
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเป็นการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน และเป็นองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเป็นการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน และเป็นองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ