โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 755
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์      
  ปีที่พิมพ์ :: 2553
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 4/1/2010 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 4/5/2010
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม และบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ