รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 741
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2553
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 2/8/2010 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 2/22/2010
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU” เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่หน่วยงานเห็นว่ามีคุณค่าแก่การเผยแพร่ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ