บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต นอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กำหนด -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2711
เอกสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ชื่อเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต นอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กำหนด      
  ปีที่พิมพ์ :: 2565
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/21/2022 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::ส่วนทรัพยากรบุคคล
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :