ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2570
เอกสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ชื่อเรื่อง ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2563
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/29/2020 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::ส่วนทรัพยากรบุคคล
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :