แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) (คพป. มศว 01/2) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2562
เอกสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ชื่อเรื่อง แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) (คพป. มศว 01/2)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2563
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/29/2020 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::ส่วนทรัพยากรบุคคล
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :