รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2502
เอกสารทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ชื่อเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2561
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 12/11/2018 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 12/11/2018
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :