รายงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการดำเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 – 20 พฤษภาคม 2562 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2496
เอกสารทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ชื่อเรื่อง รายงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการดำเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 – 20 พฤษภาคม 2562      
  ปีที่พิมพ์ :: 2562
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 9/10/2019 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 9/12/2019
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :