รายงานการติดตามและการประเมินผลการปฺฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการดำเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2495
เอกสารทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ชื่อเรื่อง รายงานการติดตามและการประเมินผลการปฺฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการดำเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ      
  ปีที่พิมพ์ :: 2561
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 9/11/2018 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 9/11/2018
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :