ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2471
เอกสารทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2562
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 7/12/2019 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 8/31/2019
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :