รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2562) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2463
เอกสารทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ชื่อเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2562)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2562
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/11/2019 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/11/2019
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2562)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :