แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 [SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020] -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2383
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 [SWU ICT MASTER PLAN 2017-2020]      
  ปีที่พิมพ์ :: 2561
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 5/2/2018 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 5/2/2018
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 ถึง 2563 เป็นแผนงานในระดับองค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการอธิบายถึงกรอบและทิศทางสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology หรือ ICT) เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในอันที่จะประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมคุณค่าให้เกิดขึ้นกับการดำเนินงานด้านไอซีทีเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ