แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2128
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี      
  ปีที่พิมพ์ :: 2559
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/13/2016 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/13/2016
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: โครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี องค์ความรู้ที่ได้เกิดจากการประชุมและระดมสมองของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการประชุมร่วมกันทุกหน่วยงานจำนวน 2 ครั้ง และการเข้าพื้นที่ทุกหน่วยงาน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สุดท้ายแนวปฏิบัติที่ดีจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้งาน หรือเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไป
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ