รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2126
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี      
  ปีที่พิมพ์ :: 2559
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/13/2016 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 6/13/2016
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีที และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี มาทำการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีให้มีมาตรฐานเดียวกัน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ