รายงานติดตามการควบคุมภายใน(ปย.2) และการประเมินการคุวบคุมด้วยตนเอง(Control Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 2117
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานติดตามการควบคุมภายใน(ปย.2) และการประเมินการคุวบคุมด้วยตนเอง(Control Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(งวดก่อน:รอบ 6 เดือน)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2558
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 6/20/2016 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/14/2015
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ ::
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารเฉพาะภายในคณะ/สถาบัน/สำนัก ของเอกสารเท่านั้น กรุณาทำการ Login ด้วยรหัสบัวศรีไอดี
BuasriID : 
Password :