โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม และ เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 203
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม และ เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551      
  ปีที่พิมพ์ :: 2550
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 10/1/2007 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 10/1/2007
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ