รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2557) -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1877
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2557)      
  ปีที่พิมพ์ :: 2558
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/1/2015 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/1/2015
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ