แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการข้อมูลและสารองข้อมูลดิจิตอล ระหว่างสานักคอมพิวเตอร์และสานักหอสมุดกลาง -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1807
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการข้อมูลและสารองข้อมูลดิจิตอล ระหว่างสานักคอมพิวเตอร์และสานักหอสมุดกลาง      
  ปีที่พิมพ์ :: 2558
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 7/6/2015 วันที่มีผลกับเอกสาร:: -
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: -
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ