โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1718
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2      
  ปีที่พิมพ์ :: 2557
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/14/2015 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/14/2015
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: สำนักคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการนำไอซีทีมาใช้ในการส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ไอซีที ในการติดต่อสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ