โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน AEC” -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1550
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน AEC”      
  ปีที่พิมพ์ :: 2557
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/6/2014 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/6/2014
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC” ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีในการดำเนินงานทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายกสู่มาตรฐานสากลในการยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC เพื่อฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไอซีทีและการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ