โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -
ย้อนกลับไปก่อนหน้า   ปิดหน้านี้
รหัสเอกสาร :: 1546
เอกสารทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์
 
ชื่อเรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
  ปีที่พิมพ์ :: 2557
     
  วันที่ผลิตเอกสาร:: 1/9/2014 วันที่มีผลกับเอกสาร:: 1/9/2014
  รหัสเอกสารเฉพาะ :: -
  คำอธิบาย/จำกัดความ :: โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ไอซีที ในการติดต่อสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาฝึกทักษะในการใช้ประโยชน์จากไอซีที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ::สำนักคอมพิวเตอร์
  อ้างถึงเอกสาร ::    
 
       
  ไฟล์แนบ